Přejít na obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Borovnice
čp. 39
544 77 Borovnice u Staré Paky

2. Důvod a způsob založení

Obec Borovnice je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Borovnice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec Borovnice je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem. Základní podmínky pro činnost obce stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec Borovnice pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech.

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené p ůsobnosti.

Poskytováním informací za Obec je pověřen Obecní úřad Borovnice. Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k Obci nebo jejím orgánům je možno na Obecním úřadu Borovnice, na adrese Borovnice č.p. 39, PSČ 544 77 Borovnice u Staré Paky. Podání je možno učinit osobně, ústně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (z.č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ), nebo poštou, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti obce, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy.

 • Hospodaření obce upravuje ustanovení § 38 následujícího zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • Pravomoc zastupitelstva obce je upravena v ustanovení § 84 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce je upraven v ustanovení § 123 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce je upraven v ustanovení § 126 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad, a organizační složky obce.

Další informace

 • Zastupitelstvo obce
 • Výbory ZO
 • Jednací řád ZO
 • Starosta

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce v záležitostech, vyjmenovaných v zákoně o obcích. Starosta zastupuje obec navenek a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích.

Obecní úřad

Úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; dále vykonává přenesenou působnost (státní správu) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce; rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Komise

Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.

4. Kontaktní spojení

 • datová schránka: 7qfa7cb
 • starostka: Eva Tajbrová
 • místostarosta: Jaroslav Krátký

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Borovnice
čp. 39
544 77 Borovnice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Borovnice
čp. 39
544 77 Borovnice

4.3. Úřední hodiny 

  Dopolední Odpolední
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 
4.4. Telefonní čísla

499 691 281

4.5. Čísla faxu

499 691 037

4.6. Adresa internetové stránky

https://www.borovnice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

e-podatelna@borovnice.cz

4.8. Další elektronické adresy

obec@borovnice.cz

5. Bankovní spojení

 • bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Nová Paka
  • číslo účtu: 25727601/0100 - běžný účet
  • číslo účtu: 78-8512520217/0100 - účet hospodářské činnosti
  • číslo účtu:7881560287/0100 - účet FRB
 • bankovní spojení: ČNB: 94-4619601/0710

6. IČO

00580210

7. DIČ

CZ00580210

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Veškeré hlavní dokumenty jsou k dispozici na vlastní stránce Úřední deska.

8.2. Rozpočet

Rozpočet je k dispozici na vlastní stránce Rozpočet.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se podávají:

 1. ústně v kanceláři úřadu v době úředních hodin
 2. písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu:
  • Obec Borovnice
   čp. 39
   544 77 Borovnice u Staré Paky
 3. e-mailem:  obec@borovnice.cz
 4. elektronickým podáním: e-podatelna@borovnice.cz
 5. datovou schránkou: 7qfa7cb
 6. telefonicky na tel. čísle: 499 691 281

Obec je povinna zveřejňovat následující informace:

 • Důvod a způsob založení,
 • podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost,
 • popis své organizační struktury,
 • místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, kde lze obdržet rozhodnutí,
 • místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
 • postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
 • přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje,
 • které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace,
 • které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
 • sazebník úhrad za poskytování informací,
 • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti,
 • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací.

Dalšími informacemi, které obec zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva obce, právní předpisy obce, návrh rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok, výsledek hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok a texty výběrových řízení na obsazení míst úředníků, vedoucích úředníků a vedoucího úřadu podle zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Ostatní informace jsou zveřejňovány podle rozhodnutí orgánů obce v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích.

Obec zveřejňuje informace následujícími způsoby

 • Na úřední desce - usnesení orgánů obce, právní předpisy obce, rozpočet obce, vyhodnocení hospodaření za uplynulý kalendářní rok, výběrová řízení, pronájmy, prodeje ...
 • Na plakátnicích rozmístěných po obci – informace.
 • Ve vlastní tiskovině – Borovnický zpravodaj.
 • V denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy.
 • Způsobem umožňujícím dálkový přístup - prezentace města na internetových stránkách (včetně umožnění přístupu v místní knihovně); adresa stránek Obce Borovnice je www.borovnice.cz.

Na Obecním úřadě Borovnice jsou vedeny a spravovány následující registry (evidence)

 • Evidence obyvatel,
 • další evidence jsou spravovány v rámci centrálního informačního systému úřadu ( plátci místních poplatků apod.).

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem (ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana údajů o majetkových poměrech).

Poskytováním informací za město je pověřen Obecní úřad Borovnice. Informace poskytují podle organizačního řádu jednotlivé odbory úřadu v rozsahu své věcné působnosti. Souhrnou zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. vydává obecní úřad.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k obci nebo jeho orgánům je možno na Obecním úřadu Borovnice, na adrese Borovnice čp. 39, PSČ 544 77. Podání je možno učinit osobně, poštou nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti obce, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy. Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna obecního úřadu, umístěná na uvedené adrese.

Obec je povinna vydávat potvrzení, vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.

Hospodaření obce upravuje ustanovení § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Pravomoc zastupitelstva obce je upravena v ustanovení § 84 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce je upraven v ustanovení § 123 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce je upraven v ustanovení § 126 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce, starosta.

Proti obecního úřadu při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, komisí učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce, odporují-li zákonu nebo jinému právnímu předpisu, lze kdykoli podat ústně či písemně podnět na pozastavení tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR, a to prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 32 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví?

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Fomuláře

Dostupné formuláře jsou k dispozici na vlastní stránce Formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž Obec Borovnice jedná a rozhoduje, patří

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s POU a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • vyhláška MPSV ČR č. 182/1991Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

15. Úhrady za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí Obec Borovnice na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Obec Borovnice nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Borovnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace viz Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, najdete na vlastní stránce.