Přejít na obsah

Místní poplatky

V obci se vybírají tyto poplatky:

  • Poplatek za užívání veřejného prostranství
  • Poplatek za hrobové místo
  • Poplatek z pobytu
  • Poplatek za vodné a stočné

  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výše poplatku je stanovena na částku 550 Kč za osobu trvale žijící v obci a za rekreační objekt.

Poplatník:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek je splatný nejpozději do konce února.

Po zaplacení poplatku bude na Obecním úřadě vydána známka na popelnici.


  • Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Borovnice. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 200 Kč,

b) za prvního psa v bytových domech s čtyřmi a více byty 600 Kč,

c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech s čtyřmi a více byty 900 Kč,

e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč,

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení 300 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do konce března.


  • Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě nebo elektronicky převodem na bankovní účet. Preferujeme platbu převodem.
  • Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 25727601/0100

    Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.