Přejít na obsah

Kostel sv. Víta

V letech 1720-1722 byl v Borovnici postaven kostel. Farnost byla až do r. 1787 spravována z Pecky, kdy byla v Borovnici zřízená tzv. "lokálie". Farní budova byla postavena roku 1854. V tomto období byl rovněž renovován i kostel do současné podoby. Novější oprava kostela se uskutečnila v několika etapách. Vnitřní výmalba pochází z roku 1971 od pana Ulricha z Čisté, rekonstrukce elektrických rozvodů byla uskutečněna roku 1992, oprava věže 1995, oprava vnější fasády lodě roku 2002.

Kostel je chráněn od 3. 5. 1958 jako kulturní památka České republiky.

 

Hřbitovní zeď je postavena z velkých pískovcových kvádrů, mimo funkce ohrazení také zpevňuje vyvýšený terén kolem kostela. Stavba je orientovaná kněžištěm na východ a vstupem na západ, zbudována v klasicistním slohu, s předsunutou věží na západě a trojbokým presbytářem na východě. Na severu je k presbytáři přimknutá zákristie s oratoří a k věži kostela schodiště vedoucí na kůr a do zvonice. Zdivo je hladce omítnuté, jen nároží, podstřešní římsa a věžní patra jsou zdobena světlejšími a vystouplými lizénami.

 

Výrazným dekorativním prvkem je ostění z červeného pískovce u všech průrazů budovy.

V hlavním průčelí kostela je věž, založená na pravoúhlé základně. Završena je čtyřrohou helmicí krytou šablonami. V jejím vrcholu je dvouramenný kříž s makovicí. Pod helmicí věže je zvonice s okny krytými žaluziemi. Schodiště věže osvětlují malá kruhová okna umístěná ze tří stran věže a jedno půlkruhové okno v čele. U paty věže je hlavní vstupní portál. Do kostela se vchází západní stranou, průčelím pod věží. Ve hřebenu nad presbytářem je malá cibulová věžička s lucernou pro sanktusový zvon.

 

Loď je opatřena plochým omítnutým

stropem, ozdobeným několika drobnými medailony. Na stěnách lodě jsou rozmístěny obrazy křížové cesty. Do lavic se vstupuje jen z jedné stany, druhá strana je přiražena ke stěně. Vpředu lodě jsou dva boční oltáře. Na levé straně půlkruhového

vítězného oblouku je kazatelna.

 

V lodi je šest oken, po třech ze severu a z jihu. Presbytář je prosvětlen jedním jižním oknem. Okna jsou půlkruhová, skládaná z menších tabulek čirého skla. Zákristie a její oratoř mají okna čtvercová. Na severní straně kněžiště je přístup do zákristie. Na téže straně je oratoř přístupná ze zákristie.

 

Na jižní protilehlé straně je zpovědnice, zapuštěná do široké boční zdi.

Umístění zpovědnice do prostoru kněžiště nebývá časté, mohlo se tak stát při pozdější přestavbě budovy. Prostor kněžiště prosvětluje jediné okno na jižní straně.

Většina inventárního vybavení je původní. Pochází z poloviny devatenáctého století a je v klasicistním slohu. Hlavní oltář s postranními bránami nese obraz svatého Víta. Postranní oltář vpravo je zasvěcen Janu Nepomuckému a vlevo Panně Marii. Část novějšího inventáře, jako předsunutý oltář a podobně, odpovídá úpravám po II. vatikánském koncilu.

Věž kostela nesla do druhé světové války tři zvony, dva z nich byly zrekvírovány.

 

V roce 2020 za finanční podpory Královehradeckého kraje byla pořízena nová okna ve věži kostela, okno nad vstupem do kostela, zasíťování oken v lodi kostela a nová kovová mříž na dveřích na chór. Vše za 180 000 Kč. Největší dar k výročí 300 let od stavby kostela, na kterém se finančně podílel kraj a spousta štědrých lidí, bude nový zvon, zvon sv. Vít, v celkové hodnotě 250 000kč.

 

V kostele jsou pravidelně každou středu a neděli sloužené mše svaté.

Mše se konají také o Velikonocích, Vánocích, na pouť a posvícení.