Přejít na obsah

Místní poplatky

V obci se vybírají tyto poplatky:

  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Poplatek za vodné a stočné projektu splašková kanalizace a ČOV
  • Poplatek ze psů
  • Poplatek za hrobové místo
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství -  stanoven OZV (sekce vyhlášky)
  • Poplatek z pobytu - stanoven OZV (sekce vyhlášky)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Poplatek za vodné a stočné pro rok 2024

Vodné:  23,00 s DPH

Stočné:  43,71 s DPH

  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- je splatný vždy nejpozději do 31. března daného roku
pro občany s trvalým pobytem v obci jsou poplatky stanoveny ve výši 700 Kč na osobu 
poplatek za nemovitost (např. rekreační), ve které není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu,             je stanoven ve výši 700 Kč   

 Po zaplacení poplatku bude na Obecním úřadu vydána známka na popelnici.

  • Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Borovnice. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 200 Kč,

b) za prvního psa v bytových domech s čtyřmi a více byty 600 Kč,

c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech s čtyřmi a více byty 900 Kč,

e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení 300 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do konce března.

  • Poplatek za hrobové místo: 20,- Kč/m2 za pronájem hrobového místa + 20,- Kč/m2 za služby. 

Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadu nebo elektronicky převodem na bankovní účet.                        číslo účtu: 25727601/0100. Preferujeme platbu převodem. 

Jako Variabilní symbol použijte číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná