Přejít na obsah

Místní poplatky

V obci se vybírají tyto poplatky:

  • Poplatek za užívání veřejného prostranství
  • Poplatek za hrobové místo
  • Poplatek z pobytu

  • Poplatek za vodné a stočné

Cena za vodné a stočné pro rok 2022 projektu splašková kanalizace a ČOV

Vodné: 19 Kč m3 bez DPH

Stočné: 31 Kč za m3 bez DPH.


  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek činí 1200 Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci a pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.                                                                                                                                            Fyzická osoba přihlášená v obci má úlevu na poplatku ve výši 500Kč, to znamená že pro tuto osobu je poplatek 700 Kč.                                                                                                                                                               

Pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, v které není přihlášená žádná fyzická osoba a je na území obce je poplatek 1200Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do konce března.

Po zaplacení poplatku bude na Obecním úřadě vydána známka na popelnici.


  • Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Borovnice. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 200 Kč,

b) za prvního psa v bytových domech s čtyřmi a více byty 600 Kč,

c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech s čtyřmi a více byty 900 Kč,

e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč,

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení 300 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do konce března.


  • Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě nebo elektronicky převodem na bankovní účet. Preferujeme platbu převodem.
  • Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 25727601/0100

    Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.