Přejít na obsah

Informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách:
  Po 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 2. Telefonické podání:  499 691 281
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@borovnice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obec Borovnice, Borovnice 39, 544 77 BOROVNICE U STARÉ PAKY.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 

Dokument v digitální podobě lze doručit do elektronické podatelny takto:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek ID: 7qfa7cb,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: e-podatelna@borovnice.cz

(maximální velikost jedné datové zprávy včetně příloh je v obou případech 10 MB).

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami,
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF/A (ISO 19005),
  • PNG (ISO/IEC 15948),
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
  • GIF,
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
  • WAV,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Vaše podání musí být elektronicky podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis), který vydala I.CAČeská pošta nebo eIdentity jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Podání, které které není podepsané zaručeným elektronickým podpisem, je považováno za běžnou korespondenci. V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, které nebude opatřeno výše uvedeným podpisem, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných OÚ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém OÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li OÚ schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se OÚ ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, OÚ dále dokument nezpracovává.

Povolené technické nosiče dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • Flash disk

Podání na jiných nosičích nejsou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání. CD/DVD/Flash je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obec Borovnice
čp. 39
Borovnice u Staré Paky, 544 77

Osobní podání je možné v úředních hodinách obecního úřadu.

Formuláře

Vzor-zadosti.doc

Formular-pro-odvolani-proti-rozhodnuti-o-odmitnuti-zadosti-o-poskytnuti-informace-1-.pdf

Zadost-o-nahlednuti-do-registru-oznameni.pdf

Vzor-licencni-smlouvy.pdf

Poskytnuté informace

informace-2022-1.pdf

Informace-2023-2.pdf

Výroční zprávy o poskytování informací

Vyrocni-zprava-zak.-c.106-2019.pdf

Vyrocni-zprava-zak.-c106-2020.pdf

Výroční-zpráva-zák.č.106 r.2021.odf

ročni-zpráva-zák.č.106 r.2022.pdf

ročni-zpráva-zák.č.106 r.2023.pdf