Vítejte na oficiálních stránkách Obce Borovnice okres Trutnov.
Menu
Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

  

1. Oficiální název

Obec Borovnice
Borovnice č. 39
544 77 Borovnice u Staré Paky

2. Důvod a způsob založení

Obec Borovnice je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Borovnice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec Borovnice je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem. Základní podmínky pro činnost obce stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. отдых в Эмиратах

Obec spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec Borovnice pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech.

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené p ůsobnosti.

Poskytováním informací za Obec je pověřen Obecní úřad Borovnice. Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k Obci nebo jejím orgánům je možno na Obecním úřadu Borovnice, na adrese Borovnice č.p. 39, PSČ 544 77 Borovnice u Staré Paky. Podání je možno učinit osobně, ústně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (z.č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ), nebo poštou, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti obce, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy.

· Hospodaření obce upravuje ustanovení § 38 následujícího zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

· Pravomoc zastupitelstva obce je upravena v ustanovení § 84 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

· Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce je upraven v ustanovení § 123 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

· Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce je upraven v ustanovení § 126 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBCE BOROVNICE

Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad, a organizační složky obce.

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce v záležitostech, vyjmenovaných v zákoně o obcích.


 Další informace

Zastupitelstvo obce

Výbory ZO

Jednací řád ZO

Starosta
Starosta zastupuje obec navenek a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích.

Obecní úřad

Úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; dále vykonává přenesenou působnost (státní správu) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce; rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Komise

Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

telefon: +420 499 691 281

FAX: +420 499 691 037

web: http://www.borovnice.cz

e-mail: obec@borovnice.cz

datová schránka: 7qfa7cb

elektronická podatelna: e-podatelna@borovnice.cz

starostka: Eva Tajbrová

místostarosta: Martin Vočka

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Borovnice 

Borovnice 39

544 77 Borovnice

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Obecní úřad Borovnice

Borovnice 39

544 77 Borovnice

 

4.3. Pracovní doba Obecního úřadu (přítomna účetní)

pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

úterý 8:00-13:00

středa 8:00-12:00 13:00-17:00

čtvrtek 8:00-13:00

pátek 8:00-11:00


Úřední hodiny Obecního úřadu (přítomna starostka)

pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

středa 8:00-12:00 13:00-17:00

4.4. Telefonní čísla

+420 499 691 281

4.5. Čísla faxu

+420 499 691 037


 4.6. Adresa internetové stránky

http://www.borovnice.cz 

4.7. Adresa e-podatelny

e-podatelna@borovnice.cz

4.8. Další elektronické adresy

obec@borovnice.cz

 

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ

bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Nová paka

číslo účtu: 25727601/0100 - běžný účet

číslo účtu: 78-8512520217/0100 - účet hospodářské činnosti

číslo účtu:7881560287/0100 - účet FRB

 

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 94-4619601/0710

 

6. IČ

00580210

 

7. DIČ

CZ00580210


8. DOKUMENTY

 

9. ŽÁDOSTI A INFORMACE

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu

 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Borovnice
  Borovnice 39
  544 77 Borovnice

 • e-mailem: obec@borovnice.cz

 • telefonicky na tel. čísle: +420 499 691 281

 

Obec je povinna zveřejňovat následující informace

· důvod a způsob založení

· podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

· popis své organizační struktury

· místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, kde lze obdržet rozhodnutí

· místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

· postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

· přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

· které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace,

· které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

· sazebník úhrad za poskytování informací

· výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti

· výroční zprávu za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací

Dalšími informacemi, které obec zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva obce, právní předpisy obce, návrh rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok, výsledek hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok a texty výběrových řízení na obsazení míst úředníků, vedoucích úředníků a vedoucího úřadu podle zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Ostatní informace jsou zveřejňovány podle rozhodnutí orgánů obce v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích.


Obec zveřejňuje informace následujícími způsoby

· na úřední desce - usnesení orgánů obce, právní předpisy obce, rozpočet obce, vyhodnocení hospodaření za uplynulý kalendářní rok, výběrová řízení, pronájmy, prodeje ...

· na plakátnicích rozmístěných po obci – informace

· ve vlastní tiskovině – Borovnický zpravodaj

· v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy

· způsobem umožňujícím dálkový přístup - prezentace města na internetových stránkách (včetně umožnění přístupu v místní knihovně); adresa stránek Obce Borovnice je www.borovnice.cz

 

Na Obecním úřadě Borovnice jsou vedeny a spravovány následující registry (evidence)

· evidence obyvatel

· další evidence jsou spravovány v rámci centrálního informačního systému úřadu ( plátci místních poplatků apod.)

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem (ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana údajů o majetkových poměrech).

Poskytováním informací za město je pověřen Obecní úřad Borovnice. Informace poskytují podle organizačního řádu jednotlivé odbory úřadu v rozsahu své věcné působnosti. Souhrnou zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. vydává obecní úřad.

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k obci nebo jeho orgánům je možno na Obecním úřadu Borovnice, na adrese Borovnice č. 39, PSČ 544 77. Podání je možno učinit osobně, poštou nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti obce, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy. Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna obecního úřadu, umístěná na uvedené adrese.

Obec je povinna vydávat potvrzení, vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.

Hospodaření obce upravuje ustanovení § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Pravomoc zastupitelstva obce je upravena v ustanovení § 84 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce je upraven v ustanovení § 123 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce je upraven v ustanovení § 126 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce, starosta.

Proti obecního úřadu při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, komisí učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce, odporují-li zákonu nebo jinému právnímu předpisu, lze kdykoli podat ústně či písemně podnět na pozastavení tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR, a to prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 32 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Vnitřní předpisy


12. FORMULÁŘE

 

13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

- Životní situace na portálu veřejné správy


 

14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž Obec Borovnice jedná a rozhoduje, patří

· zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

· zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

· zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

· zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

· zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

· zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

· zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

· zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

· zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

· zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

· zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

· zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

· zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

· zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

· zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

· zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s POU a stanovení obcí s rozšířenou působností

· zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

· zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

· zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

· zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

· zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

· zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

· zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

· zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

· zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

· zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole

· zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

· zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

· zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

· zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

·zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

· zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

· zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

· zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

· zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

· zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

· nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

· zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

· zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

· nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

· vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

· zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

· vyhláška MPSV ČR č. 182/1991Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

 

15. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zveřejňování informací provádí Obec Borovnice na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

 

16. LICENČNÍ SMLOUVY


 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ust. §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


 

ZASTUPITELSTVO

starosta

Eva Tajbrová

místostarosta

Martin Vočka

 

Zastupitelé:

Finanční výbor: Ing. Lucie Bartošová

Kontrolní výbor: Dana Vočková

Výbor životního prostředí: Martin Vočka

Sociální výbor: Hana Votočková

Administrátor webových stránek, šéfredaktor zpravodaje: Martin Kühnel

Zápisy ze zasedání zastupitelstva, kontrola a tisk zpravodaje: Bohuslava Hrdinová

 

Výbory:

Finanční výbor: Ing. Lucie Bartošová

Kontrolní výbor:  Dana Vočková

Výbor životního prostředí: Martin Vočka

Výbor sociální:  Hana Votočková


 

OBECNÍ VYHLÁŠKY

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

kraj: Královehradecký

okres: Trutnov

obec s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

katastrální výměra: 9,74 km²

zeměpisná souřadnice:

50° 30′ 34″ s. š.,

15° 36′ 45″ v. d.

nadmořská výška: 481 m

PSČ: 544 77

části obce: 1

katastrální území: 1

Obec je členem: Lázeňský mikroregion, Podzvičinsko, MAS Brána do Českého ráje


 

STATISTIKA

Počet obyvatel s obvyklým pobytem: 366

Počet bytů: 212

Rodinné domy: 168

Bytové domy: 44

 

Zdroj: © Český statistický úřad, Veřejná databáze


 

VYBAVENOST OBCE


 

TECHNICKÁ VYBAVENOST OBCE

Pošta: ano - PARTNER I.

Veřejný vodovod: ano

Kanalizace: ano

ČOV: ano

Plynofikace obce: ne

Obchod potravin: ano

Restaurace: ano

Penzion: ano

Hasičský záchranný sbor: ne

Požární nádrž: ano

Obecní Policie: ne

Sbor dobrovolných hasičů: ano

Fotbalový klub: ano

Klub seniorů: ano

Další sdružení: ano

DOPRAVA

Stanice autobusové dopravy: ano

Stanice vlakové dopravy: ano

Pro ostatní dopravu je obec spojena silnicemi 3. třídy.


 

KULTURA

Veřejná knihovna: ano

Kino: ne

Divadlo: ne

Kulturní sál: ano

Muzeum: ne

Kostel: ano

Kaple: ano

Boží muka: ano

Hřbitov: ano

Památný strom: ano

Smuteční síň: ne

Obřadní síň: ne


 

ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola: ano

Základní škola: ne

Dětský domov: ne


 

SPORT

Koupaliště a bazén: ne

Hřiště: ano

Tělocvična: ne

Cyklotrasy: ano

Turistika: ano

Lyžařský areál: ano

Upravené běžecké stopy: ano

Snowtubing: ano


 

ZDRAVOTNICTVÍ

Ambulantní zařízení: ne

Obvodní lékař: ne

Dětský lékař: ne

Zubní ordinace: ne

Nemocnice: ne

Domov pro seniory: ne


 PAMĚTIHODNOSTI

 • Kostel svatého Víta (GPS: 50°30'34.0"N, 15°36'45.9"E)
 • Socha Panny Marie v blízkosti kostela

 • Bývalý větrný mlýn, dnes Památník větrného mlýna (GPS: 50°30'8.1"N, 15°38'9.6"E)

 • Pruský kříž s upomínkou na válku v r. 1866 (GPS: 50°30'4.9"N, 15°37'24.25"E)

 • Pramen Javorky nejvýše položený,většinou suchý (GPS: 50°29'49.2"N, 15°37'50.1"E)

 • U červeného kříže - zde byla Švédy vypálená vesnice Vidovice(GPS: 50°29'44.05"N, 15°38'22.65"E ,označeno červeným dřevěným křížem)

 • Zlatnice (kaplička s křížovou cestou a málo patrné zbytky zlatého dolu, GPS: 50°30'46.7"N, 15°35'4.3"E)

 • Nejvýše položený bod na železniční trati Hradec Králové - Jaroměř - Liberec (zhruba 508 m n. m. v místě za fotbalovým hřištěm blízko vlakové zastávky

   

TRADIČNÍ AKCE

 • Ohňostroj při příležitosti oslav Dne vítězství 8. 5.
 • Pouťové putování do Zlatnice

 • Jarní výstup na Čisteckou hůru (588 m n. m.)

 • Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti

 • Dětský den na fotbalovém hřišti

 • Hasičský ples a Fotbalový ples v Restauraci „U Myšáka“

 • Borovnický adventní řízek aneb slavnostní rozsvícení vánočního stromu

 • Vánoční výstava vyřezávaného ovoce a fotografií v Restauraci „U Myšáka“

 • Bigbeatové festivaly v restauraci „U Myšáka“


Tisková zpráva | Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 26. 06. 2013 | 7184 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Z úřední desky
Kalendář akcí

21. 3. 2020 Dětský maškarní bál-ZRUŠENO

21. 3. 2020 Maškarní pro dospělé-ZRUŠENO

8. 5. 2020 Oslavy Dne vítězství a Pohádková cesta

20. 6. 2020 Posvěcení obecního zvonu (Svatovítská pouť)

Větrný mlýn Borovnice

Více informací najdete po kliknutí na odkaz níže.

Větrný mlýn

Geoportál Obce Borovnice
Malované mapy
FACEBOOK

Obrazek

RSS kanál
Elektronická podatelna
e-podatelna@borovnice.cz

Informace o provozu elektronické podatelny.
Foto dne
Fotbalový ples 2016 - 20
Fotbalový ples 2016
zobrazení: 845
známka: 0
Inzeráty
Nejsou žádné inzeráty.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Layout freestyle2008o vytvořil (c) Jakub Víšek. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server ADMINISTRACE