Czechpoint informace

Autor: Ing. Josef Bušák <busak@borovnice.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 26. 06. 2013

  

CZECH POINT


 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál neboli Czech Point je nejpohodlnější

způsob, jak lze z jednoho universálního místa komunikovat s úřady a s institucemi. Czech

Point je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis

z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést

autorizovanou konverzi na žádost. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak,

aby byly minimalizovány požadavky na občana. Czech Point Vám ušetří čas a energii za

běhání na úřady a mezi úřady. ив роше каталог


 

Na pracovištích označených logem Czech Point lze získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (ISVS), a to:

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidičů

Výpis z insolvenčního rejstříku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Autorizovaná konverze dokumentů

 

Ověřený výstup z ISVS je listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS

z elektronické do listinné podoby, a kterou žadateli vydal ověřující subjekt. Ověřením výstupu

se rozumí, že listina vznikla převedení výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby.

Ověření se provádí ověřující doložkou.

 

Základní údaje

Občan musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. Pro

získání výstupů z rejstříků musí žadatel udat jednoznačné identifikátory. Na základě těchto

identifikátorů je možné ověřit výstup dat.

 

1. Výpis z Katastru nemovitostí – o výpis z Katastru nemovitostí České republiky

může požádat anonymní žadatel na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu

nemovitostí.Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální

území a číslo listu vlastnictví.


 

2. Výpis z Obchodního rejstříku – o výpis z Obchodního rejstříku České republiky

může opět požádat anonymní žadatel, výpis lze požadovat na základě znalosti IČ

obchodní organizace.


 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku – výpis lze požadovat na základě znalosti IČ

obchodní organizace.


 

4. Výpis z Rejstříku trestů – výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě,

které se výpis týká, musí mít platný občanský průkaz a musí mít přiděleno rodné číslo.

Výpis lze vydat i zplnomocněncům na základě ověřené plné moci žadatele.


 

5. Výpis z bodového hodnocení řidičů – umožňuje občanům na kontaktním místě

veřejné správy zjistit stav trestných bodů. Výpis je poskytován z Centrálního registru

řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Výpis má pouze informativní charakter pro

občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s veřejností. O výpis může žádat

pouze žadatel osobně, nebo jím určený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Osoba musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.

6. Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – tato služba je určená především firmám a

dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem může dodavatel

v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních

kvalifikačních kritérií. Pro získání výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je

nutné znát pouze IČO.


 

7. Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH – od 1.ledna 2009

došlo ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Pro evidenci

autovraků je nutné, aby se provozovatelé zaregistrovali na MA ISOH.


 

8. Výpis z insolvenčního rejstříku – je novým informačním systémem veřejné

správy.Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních

řízení a umožnit sledování jejich průběhu.V rejstříku je možné vyhledávat na základě

dvou ukazatelů – IČO a podle osobních údajů.

 

 

 

Poplatky


 

Součástí výpisu je ověřující doložka, která z něho činí veřejnou listinu. Ověřující doložka se

nezpoplatňuje ani v případě, že je vyhotovena na zvláštním listu a předepsaným způsobem

k ověřenému výstupu připojena. Platba probíhá v hotovosti na pracovišti Czech Point. Za

vydání ověřeného výstupu se vybírá správní poplatek takto:

Rejstřík trestů – 50,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence

Katastr nemovitostí – 100,- Kč za první stranu a 50,-Kč za další i započatou stranu

Obchodní rejstřík – 100,- Kč za první stranu a 50,-Kč za další i započatou stranu

Bodové hodnocení řidiče – 100,- Kč za první stranu a 50,-Kč za další i započatou

stranu

Živnostenský rejstřík - 100,- Kč za první stranu a 50,-Kč za další i započatou stranu